Spomen park Jasikovac omiljeno mjesto za šetnju i rekreaciju

 Spomen park Jasikovac omiljeno mjesto za šetnju i rekreaciju

Foto : Vladan Obradović

Spomen park Jasikovac je jedno od najljepših izletišta u beranskoj opštini. Nedavno je Opština Berane konačno, sredila put koji vodi do spomen parka I postavila rasvjetu  čime je jedan od najljepših djelova naše opštine postao pristupačniji građanima. Posebno zanimljivim ga čini spomenik  “Slobode” za koji se veže interesantna istorijska priča.

Spo­me­nik “Slobode”,visok 18 metara je po­dig­nut na mje­stu gdje su 17. ju­la 1941. go­di­ne nje­mač­ki oku­pa­to­ri stri­je­lja­li de­vet be­ran­skih ro­do­lju­ba. Na osno­vu pro­jek­ta ko­jeg je ura­dio po­zna­ti ar­hi­tek­ta Bog­dan Bog­da­no­vić spo­me­nik je sa­gra­đen 1972. go­di­ne u ob­li­ku im­po­zant­ne ku­po­le. Spo­me­nik pred­sta­vlja sim­bol bor­be za oslo­bo­đe­nje ko­ja se vo­di­la u be­ran­skom kra­ju to­kom bal­kan­skih, Pr­vog i Dru­gog svjet­skog ra­ta. Okru­žen je sa 40 gra­nit­nih blo­ko­va na ko­ji­ma je sa pre­ko 10.000 slo­va is­pi­sa­na isto­ri­ja Po­li­mlja. Iz lo­kal­ne upra­ve sma­tra­ju da se Spo­men-kom­pleks „Ja­si­ko­vac“, ka­ko kul­tur­no-isto­rij­sko bla­go, mo­ra sa­ču­va­ti od da­ljeg pro­pa­da­nja na na­čin što će do­bi­ti kon­kret­nu na­mje­nu.

Na­gla­si­li su da ovaj pro­stor mo­že da se pre­tvo­ri u cen­tar be­ran­skog kul­tur­nog ži­vo­ta.

Iz lokalne uprave smatraju po­što se ra­di o iz­u­zet­nom par­kov­skom kom­plek­su da je neo­p­hod­no iz­vr­ši­ti nje­go­vu kom­plet­nu za­šti­tu. Uz to, ve­o­ma je va­žno od­re­di­ti bu­du­ću namje­nu kom­plek­sa. Pro­stor je iz­van­re­dan za or­ga­ni­zo­va­nje kul­tur­nih do­ga­đa­ja ko­ji se, ina­če, sva­ke go­di­ne odr­ža­va­ju u Be­ra­na­ma. Polimski muzej je sproveo konzervatorske mjere kako bi se kompleks na Jasikovcu vratio u prvobitno stanje. Takođe na osnovu projekta u narednim godinama će realizovati sve potrebne mjere ka­ko bi stvo­ri­li neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke da se ovaj kom­pleks pro­gla­si za kul­tur­no do­bro od na­ci­o­nal­nog zna­ča­ja.

Nekoliko godina unazad na Jasikovcu su održani koncerti koji su privukli veliki broj naših građana. Na koncertima su gostovali: Biljana Krstić, grupa Legende, Jelena Tomašević, Braća Teofilović I svi su bili saglasni da nisu nastupali u ljepšem ambijentu.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još