EKIP će nadzirati instalaciju baznih 5G stanica

 EKIP će nadzirati instalaciju baznih 5G stanica

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost će propisati i praktično nadzirati instalacije 5G baznih stanica, čija je izgradnja realna tokom naredne godine u Crnoj Gori.“Agencija planira da tokom 2021. godine obezbijedi izradu stručno naučnog dokumenta koji će pružiti smjernice za procjenu u kojim scenarijima je instalacija 5G baznih stanica moguća bez detaljnih analiza, kada je potrebno sprovesti detaljne analize i na koji način, a u kojim situacijama nije moguća instalacija 5G bazne stanice na planiranoj lokaciji”, navodi se u Planu rada za 2021. godinu koji je početkom sedmice dobio zeleno svijetlo Vlade.Buduće 5G mobilne mreže, kako se navodi u dokumentu, “u poređenju sa konceptom planiranja i implementacije mreža prethodnih generacija, će zahtijevati znatno gušću prostornu distribuciju baznih stanica”“Uključujući i instalaciju baznih stanica unutar objekata gdje ljudi borave, kao i u nekim scenarijima potpuno drugačiji način korišćenja mreže. U pitanju je veliki broj povezanih uređaja u neposrednom životnom i radnom okruženju, mrežni interfejsi koji se nose uz ili se implantiraju u ljudsko tijelo i slično”, dodaje se u tom važnom dokumentu.Takođe, za realizaciju 5G mobilnih mreža planirano je korišćenje frekvencijskih opsega koji su identični ili bliski opsezima koje koriste postojeće mreže, ali i opsega milimetarskih talasa, koji se po prvi put koriste za ove primjene.Kada se tome doda potreba paralelnog rada 2G, 3G, 4G i 5G mreža, barem u početnoj fazi implementacije 5G mreža, kao i određene karakteristike 5G tehnologije koje do sada nijesu bile prisutne modelovanje očekivane distribucije jačine električnog polja u okolini multiband multitechnology baznih stanica i procjena saglasnosti sa uslovima, koji se tiču granica izlaganja EM poljima, “postaje veoma kompleksan i izazovan zadatak”.“Pri tome, jedini pouzdan način provjere saglasnosti sa ovim uslovima ostaju mjerenja ekvivalentne jačine električnog polja koja odgovara kumulativnom efektu zračenja koji potiče od više izvora, a koji Agenciji nije na raspolaganju u postupku autorizacije baznih stanica”, upozorava se u dokumentu.S obzirom da je neophodno osigurati da se 5G bazne stanice implementiraju isključivo na način koji podrazumijeva da na mjestima gdje se ljudi mogu naći u dužem vremenskom periodu parametri EM polja neće preći maksimalno dozvoljene granice, Agencija planira da tokom 2021. godine obezbijedi izradu pomenutog stručno naučnog dokumenta.“Od dokumenta se očekuje da na bazi mjerenja na terenu, analize konfiguracija postojećih baznih stanica i pripadajućeg okruženja, kao i očekivanog doprinosa kumulativnom zračenju 5G bazne stanice odgovarajućeg tipa i konfiguracije, ponudi tipizaciju lokacija i za svaki tip da smjernice za procjenu saglasnosti sa uslovima koji se tiču propisanih granica izlaganja EM poljima”, piše u Planu.Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, Agencija ima obavezu da prilikom izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, uključujući i utvrđivanje tehničkih i operativnih uslova za instalaciju baznih stanica mobilnih komunikacionih mreža, provjeri da li su ispunjeni uslovi u pogledu propisanih granica izlaganja EM poljima.U Finansijskom planu navedeno je da će ovogodišnji prihod svih operatora biti oko 200 miliona eura.“Prihod svih operatora u Crnoj Gori u 2019. godini po osnovu pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i davanja na korišćenje elektronskih komunikacionih mreža je iznosio 234,1 miliona eura. Tako da, ukoliko ukupni prihodi sektora u 2020. godini ostanu na nivou prihoda u 2019. godini, planirani prihod Agencije za 2021. godinu za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta bi iznosio 0,86 odsto od ukupnih prihoda sektora”, navodi se u dokumentu.Prevedeno na jezik brojki EKIP će imati prihode nešto manje od četiri miliona eura.Plan predviđa da u prihodima Agencije visina godišnjih naknade za regulaciju i nadzor čini najznačajniji dio ukupnih prihoda (44,88 odsto), naknada za radio-frekvencije (37,64 odsto), za numeraciju i adrese (12,47 odsto), naknade propisane Zakonom o poštanskim uslugama (4,26 odsto) i ostale naknade i drugi izvori u skladu sa Zakonom (0,75 odsto).Planirani ukupni prihodi u 2021. godini su 3.988.750 eura i manji su za 7,37 odsto u odnosu na plan prihoda za 2020. godinu.

Izvor:Cdm

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još